Skip links

Luetun ymmärtämisen taidot

Miten päästä kiinni oppijan kielitaitoon ja tukea sen kehittymistä?

Tällä videolla kuvataan luetun ymmärtämisen taitojen arviointia.

Miten tuet luetun ymmärtämisen taitojen kehittymistä?

Mottoja lukemisen ohjaamisessa

 • Oppijan vahvuuksista ja aiemmasta tiedosta liikkeelle
  • Aktivoi oppijan aiempi tieto aiheesta ennen lukemista. Lähde sitten laajentamaan jo olemassa olevaa ymmärrystä. Ota lähtökohdaksi se, mitä oppilas jo ymmärtää, ei kaikkea sitä, mitä hän ei ymmärrä.
 • Lukeminen on ajattelua
  • Vahvista oppilaiden suhdetta teksteihin: tekstiä saa ja pitää suhteuttaa omiin ajatuksiin ja kokemuksiin
 • Opeta lukemisen strategioita
  • Usein mieluummin useita visiittejä tekstiin eri näkökulmasta kuin sen hidas ja perusteellinen lukeminen alusta loppuun
 • Hyvä tehtävä…
  • ohjaa tiedon käsittelyä niin, että tehtävään vastatessa tekstiä ei voi kopioida
  • ohjaa lukemista ja opettaa ymmärtämisen strategioita
  • ei keskity yksityiskohtiin vaan ohjaa hahmottamaan tekstin rakennetta ja tekstilajia
  • ei ole teknisesti suoritettava vaan haastaa pohtimaan asiaa omakohtaisesti

Seuraa oppijan lukemista ja ymmärtämistä

 • Miten suhtautuu lukemiseen?
  • Miten aktiivisesti ajattelee tekstien sisältöä? Millaisia ajatuksia ja vaikutelmia tuo esiin?
  • Miten arvioi omaa ymmärtämistään?
  • Miten suhtautuu ymmärtämisen haasteisiin (kysyykö apua, hahmottaako itse ongelman, yrittääkö vai luovuttaako…)?
 • Mitä ymmärtää ja miten taito kehittyy?
  • Millaisia tekstejä ja tekstin kohtia ymmärtää? Mikä näyttäisi tukevan ymmärtämistä?
  • Mitkä kohdat tekstissä vaikeita ymmärtää ja miksi (vieras tilanne, outo näkökulma tai kulttuurinen viittaus, hankala lauserakenne, vieras sana)?
  • Kasvaako tekstien ja aihepiirien kirjo ajan kanssa?

Ohjaa lukemista niin, että oppija

 • oppii keskustelemaan myös vaikeista teksteistä, vaikkei ymmärrä kaikkea
 • oppii varioimaan lukutapaa
  • lukee tiedontarpeen mukaan holistisesti tai tarkasti
   • Tutkikaa yhdessä, miten tekstiä tulee lukea, jotta löytää ydinkohdat
    esim. oppikirjan tekstikappaleesta, Wikipedia-artikkelista, mediatekstistä jne.
   • Pohtikaa yhdessä, mitkä asiat ovat tärkeitä ja mitkä sivuseikkoja.
  • hyödyntää visuaalisia elementtejä ymmärtämisessä: tulkitsee kuvia, graafeja, lihavointeja, tekstin asettelua, tekstilaatikoita…
  • päättelee vieraiden sanojen ja vaikeiden kohtien merkityksiä kontekstin ja maailmantiedon avulla
  • hyödyntää verkkosanakirjoja tai muita resursseja (esim. kuvahakua) merkitysten selvittämisessä
  • ennakoi ja arvailee tekstin kulkua
 • oppii hahmottamaan tekstin kokonaisuuden: tekstin tehtävä, sen osat ja eri näkökulmat aiheeseen
  • erottaa ydinasiat erilaisista yksityiskohdista
  • löytää esim. tärkeimmät käsitteet ja niiden määritelmät löytäminen tai hahmottaa eri asioiden välisiä suhteita
 • oppii keskustelemaan tekstin kanssa
  • suhteuttaa tekstiä omaan ajatteluunsa
  • arvioi tekstiä kriittisesti: miten teksti pyrkii vaikuttamaan lukijaan?
  • hyödyntää tekstiä omassa puheessa ja kirjoituksessa niin, että ilmaisee asian omin sanoin