Skip links

Tiedonalojen tehtävänannot

FYSIIKKA

Video 16: fysiikka1

Katso video ja pohdi

 • Mikä tuottaa oppilaalle kaavan käytössä vaikeuksia?
 • Milloin on kyse matemaattisista taidoista, milloin kielestä?
 • Miten ohjaaja voisi antaa oppilaalle tilaa ilmaista epävarmuutta, jotta epäselvät kohdat voisi mahdollisimman pian oikaista?

Video 17: fysiikka2

Katso video ja pohdi

Läksytehtävän suorittamisen lisäksi ohjaaja pyrkii siihen, että oppilas todella ymmärtää ja oppii kaavan.

 • Miten ohjaaja konkretisoi tehtävänantoa tilanteen edetessä?
 • Miten oppilasta ohjataan päättelemään itse?
 • Mitä mieltä olet oppilaan pohjataidoista?
 • Millainen yhteys suomen kielen taidolla voi mielestäsi olla matemaattiisiin taitoihin tässä tilanteessa?

HISTORIA

Video 18: Tehtävänannon rakenne

Katso video ja pohdi

 • Miten ohjaaja avaa tekstiä? Mitkä sanat hän olettaa vaikeiksi avainsanoiksi?
 • Miten oppilas hahmottaa tehtäväpaperin rakennetta?
 • Mitä vaikeuksia oppilaalla on tehtävänannon ymmärtämisessä?
 • Mitä oppilaan vastaus kertoo kielitaidon ja maailmantiedon suhteesta?

Video 19: Vaali ja ehdokas

Katso video ja pohdi

 • Miksi on yllättävää, että sanat vaali ja ehdokas ovat oppilaalle vieraita?
 • Miten se on mielestäsi mahdollista? Miksi tällaisia aukkoja ymmärtämisessä voi olla vaikea havaita?

Video 20: Tehtävänannon sanasto

Katso video ja pohdi

 • Miten ohjaaja tarkentaa tehtävänannon sanastoa?
 • Millä eri tavoilla hän varmistuu, että oppilas on ymmärtänyt?

BIOLOGIA

Video 21: Millä perusteella

Katso video ja pohdi

 • Oppilaan on vaikea ymmärtää ohjaajaa. Entä ymmärtääkö ohjaaja oppilasta?
 • Miten voi päästä oppilaan tietoon käsiksi, jos hänen kielitaitonsa ei riitä selkeään ilmaisuun?

Suomi

Sanamuoto hukassa? – Miksi? Mikä malliksi?

Suomen kieli on siitä haastavaa, että sanoja taivutetaan ja niissä tapahtuu paljon muutoksia, kun niihin lisätään päätteitä (suomalainen – suomalaisella; kysymys – kysymyksiä). Monesti taivutusmuodosta on vaikea päätellä sanan perusmuotoa – niin vähän niissä vaikuttaa olevan yhteistä ainesta (vesi – vettä; yö – öisin). Jos oppilaalta on oikea sanamuoto hukassa, häntä voi auttaa tutun mallisanan avulla. Taivutus on myös helppo muistaa analogian avulla (“sana on samanlainen kuin kysymys – kysymyksiä”). Mallifraasin avulla taas voi löytää muodon, jota lauseyhteys vaatii (Luen kirjan.; Ostin uuden repun.). Äidinkielinen korva riittää tällaiseen ohjaamiseen – ei tarvitse olla kielitieteilijä eikä tuntea kaikkia sääntöjä.

Video 22: suomi1

Katso video ja pohdi

 • Millaisia oppilaan virheelliset muodot ovat?
 • Miten ohjaaja auttaa oppilasta löytämään oikeat muodot?

Video 23: suomi2

Katso video ja pohdi

 • Miten ohjaaja auttaa löytämään oikean muodon?

Video 24: suomi3

Katso video ja pohdi

 • Miten oppilasta ohjataan löytämään oikea muoto sanoista kallis, huone ja pulpetti?

Vieraat kielet

Miten tukea vieraiden kielten oppimista?

Vieraiden kielten opiskelu suomen kielen rinnalla – ja suomen kielen kautta – on usein todella haasteellista maahanmuuttajaoppilaalle. Kokeilepa itse vaikkapa swahilin opiskelua ruotsinkielisen oppimateriaalin ja luokkaopetuksen avulla.

Video 25: Mä inhoon enkkuu

Katso video ja pohdi

 • Miten motivoisit oppilaan opiskelemaan, jos hänellä on tällainen asenne ja käsitys taidoistaan?
 • Oppilas suorittaa lukion englannin 2. kurssia. Miten järkevältä se mielestäsi vaikuttaa hänen tilanteessaan?

Video 26: tekstilajin tunnistaminen

Katso video ja pohdi

 • Millä tavalla ohjaaja opastaa oppilasta lähestymään tekstiä?
 • Millaiseksi arvioit oppilaan tekstilajien tunnistamisen taidon? Entä englannin kielen sanavaraston? Millaisiin teksteihin tai tilanteisiin taidot riittävät?
 • Miksi oppilas vertaa englannin opiskelua historian opiskeluun?

Video 27: tuttua ja outoa

Katso video ja pohdi

 • Mitä merkitystä oppimiselle on sillä, jos tekstin kaikki sanat ovat
  • jokseenkin outoja?
  • tuttuja?
 • Miten oppilasta voisi ohjata
  • irtautumaan yksittäisiin sanoihin keskittymisestä?
  • hyödyntämään enemmän omaa äidinkieltään?

Video 28: suomen kautta

Katso video ja pohdi

 • Mitä haasteita oppilaalle koituu siitä, että hän joutuu opiskelemaan englantia suomen kielen kautta?